REGULAMIN XC-CUP

REGULAMIN   ZAWODÓW             V E G A  XC-CUP

1. Celem całorocznego pucharu lotniowego o nazwie „VEGA XC-CUP” (dalej zwanego „Pucharem”) jest promocja wyczynowego latania przelotowego na lotniach w Polsce.

2. Głównym organizatorem i sponsorem Pucharów Przechodnich jest konstruktor i instruktor/pilot lotniowy Paweł Wierzbowski.

3. Nazwa VEGA została użyta w celu upamiętnienia lotni konstruowanych i produkowanych przez Pawła Wierzbowskiego na AWF we Wrocławiu i w jego firmie VEGA DRACHENBAU w Austrii w latach 1976 -1997 i noszących wspólną nazwę VEGA.

4. Terenem rozgrywania Pucharu jest Polska. Jednak ze względu na małą ilość startowisk lotniowych w Polsce, obszar lotów klasyfikowanych został rozszerzony i obejmuje także loty wykonane w Słowacji i Czechach. ( Dotyczy pozostałych krajów: Jeżeli start nastąpił za granicą, lądowanie musi być na terenie Polski. Lądowanie może nastąpić poza granicami kraju, jeżeli start nastąpił w Polsce.)

5. Zgłaszanie lotów do Pucharu odbywa się za pośrednictwem portalu Xcontest na stronie: www.xcontest.org. Tylko loty tam sklasyfikowane i zweryfikowane będą uwzględniane do klasyfikacji końcowej Pucharu. Dane pilota i lotni należy podać na stronie:   vega-lotnie.eu –   VEGA XC-CUP – Lista zawodników. Do udziału w zawodach mogą być dopuszczeni także obcokrajowcy, pod warunkiem stałego zamieszkania w Polsce.

6. Puchary będą przyznawane w 3 kategoriach lotni bez napędu:

I.    Klasa FAI 1 – dla lotni bezmasztowych

II.   Klasa FAI 1 – dla lotni z masztem

III. Klasa FAI 5 – dla lotni sterowanych aerodynamicznie.

7. W każdej z wymienionych klas tylko zwycięzca otrzyma puchar „VEGA XC-CUP”, który jest pucharem przechodnim przyznawanym na okres 1 roku. Nazwisko zwycięzcy zostanie wygrawerowane na pucharze z datą jego zdobycia. W wypadku nie odebrania Pucharu przez zwycięzcę, zostanie on zdeponowany w miejscu wskazanym przez organizatora.

8.  Pilot, który zdobędzie Puchar trzy razy z rzędu w kolejnych edycjach Pucharu, otrzyma kopię pucharu „VEGA XC-CUP” na własność.

9. Do klasyfikacji końcowej każdego pilota wliczane będą najdłuższe loty mierzone w kilometrach, po jednym locie z każdej z poniższych kategorii przelotów, zgodnie z klasyfikacją portalu Xcontest:

TF  –  przelot po trasie trójkąta FAI

TP  –  przelot po trasie trójkąta płaskiego

PO –  przelot otwarty z trzema punktami zwrotnymi.

10. Do klasyfikacji końcowej liczone są tylko loty powyżej 10 km. Dla startów holowanych za statkiem powietrznym, długość przelotu zliczona przez XContest musi być większa niż 20-krotność wysokości wyczepienia AGL – (wysokość nad poziomem gruntu: Above Ground Level)

11. Jeżeli pilot posiada przeloty po trasie trójkąta FAI, które są dłuższe od przelotu po trasie trójkąta płaskiego lub przelotu otwartego, to zastępują one te loty. Także przelot po trasie trójkąta płaskiego zastępuje gorszy odległościowo przelot otwarty.

12. Pilot, który uzyska największą łączną sumę przelecianych kilometrów, zostanie zwycięzcą  w swojej klasie. Wymagana minimalna ilość sklasyfikowanych pilotów w każdej klasie: 5. W wypadku mniejszej ilości sklasyfikowanych pilotów, zawody uważa się za nie rozegrane i puchary nie będą rozdane. 

13. Udział w Pucharze biorą loty zgłoszone na portalu Xcontest od dnia 01 października bieżącego roku do 15 września roku następnego.

14. Dzień Lotniarza (ostatnia sobota września) jest przewidywanym terminem rozdania nagród.

15. Dodatkowo będą przyznane jednorazowo puchary w trzech kategoriach:

#  Puchar za pierwszy przelot ponad 200 km bez względu na klasę FAI (zdobył w 2015 r. Robert Bernat)

#  Puchar za pierwszy przelot ponad 300 km bez względu na klasę FAI

#  Puchar za pierwszy przelot ponad 50 km wykonany przez kobietę.

16. Weryfikacja klasyfikacji końcowej przeprowadzana będzie każdorazowo przed rozdaniem nagród przez Komisję Pilotów składającą się z 3 osób wybranych przez pilotów uczestniczących w zawodach.

17. Protesty mogą być zgłaszane do 20 września bieżącego roku.

18. Organizator zastrzega sobie możliwość wnoszenia zmian do Regulaminu Pucharu.

19. W przypadku pozyskania sponsorów zostaną rozdane nagrody dodatkowe.

20. Wyniki pucharu „VEGA XC-CUP” będą udostępniane na stronie organizatora:    http://www.vega-lotnie.eu  oraz na portalu:  lotnie.pl , który wspiera organizację Pucharu.

21. Zgłoszenie swojego udziału w Pucharze oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu oraz deklarację posiadania wymaganych prawem uprawnień do wykonywania lotów na lotni.